تغییر شماره های سازمان فروش بندرعباس

با توجه به تغییر پیش شماره های شهر بندرعباس؛

تلفن سازمان فروش بندرعباس مال از شماره ۴۶۱۷۷۷۱ ۰۷۶۱

به شماره ۳۳۶۱۷۷۷۱ ۰۷۶

تغییر یافت.