نام پروژه مربوطه

توضیحات پروژه

بندر-عباس-مال

توضیحات

هایپر-مارکت-و-بازار-مدرن-فروش-ماهی

توضیحات

اجرای سازه نگهبان پروژه

توضیحات

تحکیم بستر فونداسیون

توضیحات

بتن مگر فونداسیون

توضیحات

اجرای فونداسیون

توضیحات

اجرای اسکلت

توضیحات

اجرای سیستم اتصال زمین(ارتینگ)

توضیحات